Gratis verzending vanaf €50
Standaard webwinkel voorwaarden van toepassing.

Deze website is ingeschreven in de Kruispuntenbank der Ondernemingen onder het nummer (2.224.869.006) en heeft als BTW-nummer BE0542831004.

Je kan ons steeds bereiken via e-mail: hi@gaaf.be. Vestigingsadres: Heidestraat 46, 9180 Moerbeke-Waas, België (enkel na afspraak).

Algemene verkoopsvoorwaarden:

Elke gebruiker die zich toegang verschaft tot deze website verklaart zich akkoord met de algemene voorwaarden. Als gebruiker verklaart men zich gerechtigd te zijn om zich te verbinden aan deze Algemene verkoopsvoorwaarden, of deze verbintenis aan te gaan onder toezicht en met toestemming van een gerechtigd persoon. Indien je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, raden we je aan geen gebruik te maken van deze website… Wij kunnen steeds beslissen onze Algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zijn die van toepassing voor het heden en de toekomst (en hebben uiteraard geen betrekking op het verleden).

Gebruik van de website:

Het gebruik van deze website en onze diensten is volledig op eigen risico. Alle nodige maatregelen werden getroffen om de website zo veilig en goed mogelijk te laten werken maar een absolute garantie hierbij geven is niet mogelijk. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor eventueel opgelopen schade door errors en/of virussen. Ook downloads van onze website zijn op risico van de gebruiker. Gebruikers en derden die de goede werking en het veilig karakter van onze website in het gedrang brengen zullen als enige persoon aansprakelijk zijn voor de veroorzaakte schade. Zij hebben vrijwaringsplicht ten aanzien van de beheerder van de website, GROMMIT obv Mevr Gommers.

Informatie op onze website:

We streven er steeds naar dat alle informatie op de website zo volledig en duidelijk mogelijk is. Hierdoor kunnen we de structuur en de inhoud van de website steeds wijzigen. Eventuele tekortkomingen brengen we steeds zo snel mogelijk in orde. We zijn echter niet aansprakelijk voor (in)directe schade die ontstaat door het gebruik van deze informatie en producten. We luisteren graag naar alle opmerkingen of vragen hier rond.

Privacy:

Bij het plaatsen van een online bestelling, geef je persoonlijke gegevens aan ons. Door deze in te geven op de website, geef je ons toestemming deze te gebruiken. Dit gebruik houdt in: levering, facturatie, marketing, reclame, promoties. Deze gegevens worden veilig opgeslagen in een beveiligde, niet-publieke database en worden niet aan derden doorgegeven. Als koper kan je steeds vragen deze aan te passen. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens wordt dus nageleefd.

Herroepingsrecht:

Als klant heb je het recht om ons mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder een reden te moeten geven en dit binnen de 365 dagen na levering/sluiten van de dienstenovereenkomst. Hier zijn echter uitzonderingen op, waar het dus niet mogelijk is om af te zien van de aankoop:

– producten met een persoonlijk karakter of die speciaal volgens de wensen van de klant gemaakt werden (concreet betekent dit dat niet kan afgezien worden van de aankoop van een gepersonaliseerd product)

– afgeprijsde producten en soldenproducten

– na opening van de producten of de verpakking

Verkoopsvoorwaarden:

Prijzen en betaling:

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief btw en alle andere taksen die verplicht zijn door de klant te dragen. Indien er vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle facturen zijn contant betaalbaar, op de vervaldag, tenzij anders op de factuur vermeld.Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en factuurnummer te vermelden.

Levering:

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Klachten en beschadigde artikelen:

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 8 dagen na levering worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Garantie:

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. De garantie is niet overdraagbaar.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Overmacht:

We zijn niet aansprakelijk voor vertragingen door gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf of onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

Kortingen:

Kortingen en kortingscodes zijn niet cumuleerbaar tenzij anders vermeld. Kortingen en kortingscodes zijn niet geldig op promoties en cadeaubonnen.